Louis Cauffman en Dick J. van Dijk - Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

10. De praktijk van het onderwijzen

 

Totdat het tegendeel wordt aangetoond, geloven wij dat iedere leerkracht:

  • goed onderwijs nastreeft om de toekomstkansen van zijn pupillen te bevor­deren;
  • een goede verhouding nastreeft met zijn leerlingen en hun ouders;
  • uitdagingen aangaat waardoor leerlingen/studenten het beste uit zichzelf naar boven weten te halen;
  • alles zal doen om leerlingen en/of studenten te wijzen op hun maatschappe­lijke verantwoordelijkheid;
  • leerlingen/studenten bijstaat in het onderhouden van goede relaties met an­dere actoren in hun schoolleven;
  • een positieve invloed wil hebben op het welbevinden van zijn leerlingen/stu­denten;
  • een goede leraar wil zijn en daarvoor gewaardeerd wordt.

 

Voor het antwoord op de vraag waarom leerlingen (willen) leren, is het be­langrijk om de doelen helder te krijgen. Ze zijn de voedingsbodem voor je optreden als leerkracht. Vorming en onderwijs, onlos­makelijk met elkaar verbonden, behoren altijd afgestemd te zijn op de leerling. Oplos­sings­­gericht ben je als je uitgaat van de mogelijkheden en niet van de on­mogelijkheden die voorhanden zijn in mensen en middelen.